Chi tiết tin - Xã A Vao - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 8
  • Tổng truy cập 70.239

Bài Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, đối tượng tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã A Vao

9:52, Thứ Sáu, 5-7-2024

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 12/3/2024 của UBND xã tuyên truyền cải cách hành chính xã A Vao năm 2024.

UBND xã A Vao tổ chức tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, đối tượng tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã A Vao cụ thể như sau:

Mục đích của cải cách thủ tục hành chính nhà nước:

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chương trình cải cách hành chính năm 2024; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

- Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức tạo chuyến biến tích cực, rõ nét trong thực thi công vụ phục vụ nhân dân.

- Góp phần hiện đại hóa nền hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, gắn với mở rộng và nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn, phục vụ tích cực cho việc đổi mới phương thức quản lý điều hành của bộ máy, đặc biệt trong giải quyết công việc…

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện đại.

Yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính nhà nước:

- Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng đối tượng, ban, ngành, bộ phận của địa phương.

- Công tác tuyên truyền CCHC phải bảo đảm thiết thực, phù hợp, khả thi, bám sát sự chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền và tình hình thực tế của địa phương; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước; hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin, tuyên truyền.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân dân trên địa bàn xã.

 Đối tượng, phạm vi tuyên truyền

- Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người dân trên địa bàn xã về kế hoạch cải cách hành chính xã A Vao và các nội dung khác về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đakrông và UBND xã A Vao.

Mục tiêu tuyên truyền:

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

- Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

- Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tôc, của đất nước.

- Xây dựng đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trên đây là bài tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã A Vao.  

Các tin khác